Hỗ trợ ts1 siêu tốc và Nhận đồ siêu giá trị

Hỗ trợ gói ts1 cho member mới gia nhập võ lâm thiếu hạo

Sau khi tạo nhân vật nhận hỗ trợ tân thủ lên lv80

Bạn hãy hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sau 

Vượt qua 3 ải nhiếp trí trần

Giết 3 boss thủy tặc tại PLĐ

2 Nhiệm vụ Dã tẩu

* khi làm xong bạn về gặp NPC lễ quan trả nhiệm vụ sẽ được ts1 và set +2 vk+3

Lưu ý : lúc chưa ts cấp bao nhiêu thì khi trả nhiệm vụ lên ts1 thì sẽ giữ nguyên cấp lúc đầu