Hướng dẩn Trùng Sinh

Hướng dẩn

  1. Đến NPC Sứ giả hoạt động chọn "Nguyệt ca đảo chủ".huong dan chuyen sinh 1
  2. Chọn "Ta muốn Chuyển Sinh Hoàn Tử"huong dan chuyen sinh 2
  3. Sau khi đã mua được "Bắc đầu trường sinh thuật" thì có thể tiến hành chuyển sinh.