Hướng dẩn Tự mở túi máu hỗ trợ bằng AutoVLBS

Bạn làm theo hướng dẩn như hình: 

tự mở túi máu hỗ trợ