Thông báo bảo trì chỉnh sửa kỹ năng Server Đại Lý - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông báo bảo trì chỉnh sửa kỹ năng Server Đại Lý

18/12/2017

Thông báo: Server Đại Lý
=======Bảo Trì Máy Chủ========


Thời gian: 16h00 ngày 18/12/2017.
Hoàn thành: 16h15 ngày 18/12/2017.

Thay đổi về kỹ năng các phái như sau:
Thiên Vương: 
 Kỹ năng 1x bổ trợ tăng STVL thêm 290 nửa.
Kỹ năng 15x tăng thêm STVL 340 nửa.
Thiếu Lâm: Trấn phái 6x của thiếu lâm khắc phục lỗi.
Thúy yên: Đao pháp 15x tăng thêm 10% chí mạng và 230 STVL.
Côn Luân: Làm choàng tăng thêm 20% ở kỹ năng 15x.

Ngoài ra chúng tôi không chỉnh sửa gì các phái khác.

Bạn cần hỗ trợ