Hướng dẩn nâng cấp trang bị Đằng Long - Dương Châu - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hướng dẩn nâng cấp trang bị Đằng Long - Dương Châu

10/12/2017

Các vật phậm và nguồn gốc:

1. Chân Nguyên Đan: Train quái ở Vi Sơn Đảo,Mạn bắc thảo nguyên,Event Noel.
2. Hành hiệp Lệnh: Các hoạt động và event.
3. Huyền tinh cấp 15: Ghép ở npc bậc thầy dung luyện
4. Lam Thạch: Được ghép từ các nguyên liệu trên tại Npc Bậc thầy dung luyện.
5. Hoàng Thạch: Được ghép từ các nguyên liệu trên tại Npc Bậc thầy dung luyện.
6. Tử Thạch: Được ghép từ các nguyên liệu trên tại Npc Bậc thầy dung luyện.

Công thức ghép Đằng Long Lệnh:

Vật PhẩmNguyên liệu
Đằng Long Lệnh


  • 1 Lam Thạch
  • 1 Hoàng Thạch
  • 1 Tử Thạch
  • 200 Tiền Đồng
Vật PhẩmNguyên liệu
Thạch


  • 100 Chân Nguyên Đan
  • 2 Huyền Tinh Cấp 15
  • 250 Hành Hiệp Lệnh
  • 20 000 Vạn Lượng
Bạn cần hỗ trợ