Phần thưởng sự kiện hoa hồng tháng 4 - Cái Bang - http://volamthieuhao.net/
  • Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Phần thưởng sự kiện hoa hồng tháng 4 - Cái Bang

08/04/2019

Phần thưởng Bó hồng

Vật phẩm Phần thưởng ngẫu nhiên
Hoa hồng tứ sắc Hoa hồng tứ sắc
100.000 Kinh nghiệm
250.000 Kinh nghiệm
500.000 Kinh nghiệm
Thiên sơn bảo lộ
Giỏ đựng hoa
Hoa hồng vĩnh cửu Hoa hồng vĩnh cửu
300.000.000 Kinh nghiệm
400.000.000 Kinh nghiệm
Phi Phong cấp 5
Thủy tinh
Minh Phượng Lệnh
Đồ phổ Tinh Sương
Thiệp chúc mừng
Bách quả lộ
Đồ phổ đằng long
Đằng long thạch
Hoa hồng đỏ
Tinh Sương Thạch
Phi Phong cấp 6
Phi Phong cấp 7
Mật tịch kỹ năng cấp 150 (20 cấp)
Hoa hồng
Tinh hồng bao thạch

Mốc sử dụng bó hồng vĩnh cửu

Số mốc Phần thưởng
100 Lần sử dụng 2.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 lục bảo châu
1 Đồ phổ tinh sương
200 Lần sử dụng 5.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
2 lục bảo châu
1 mảnh ghép hoàng kim ( ghép thần mã siêu Quang)
1 Tinh Sương Thạch
500 Lần sử dụng 10.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim (ghép thần mã siêu quang)
3 Lục bảo châu
1 Tinh Sương Thạch
1 Tinh Sương Đồ Phổ
1000 Lần sử dụng 20.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim ( ghép thần mã siêu Quang)
5 Lục bảo châu
   1 Khuyết Nguyệt Thạch

2000 Lần sử dụng 20.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim (ghép thần mã siêu quang)
10 Lục bảo châu 
1 Khuyết Nguyệt Đồ Phổ 

4000 Lần sử dụng 20.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim (ghép thần mã siêu quang)
10 Lục bảo châu 
1 Khuyết Nguyệt Đồ Phổ + Khuyết Nguyệt Thạch
Phi phong cấp 7
6000 Lần sử dụng 20.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim (ghép thần mã siêu quang)
10 Lục bảo châu 
1 Khuyết Nguyệt Đồ Phổ + Khuyết Nguyệt Thạch
Ngựa Siêu Quang (30 NGÀY)
Ấn (7 Ngày)
Mặt nạ vương giả (1 ngày)
Phi phong cấp 8 (30 ngày)
8000 Lần sử dụng 20.000.000.000 kinh nghiệm cộng dồn
1 mảnh ghép hoàng kim (ghép thần mã siêu quang)
10 Lục bảo châu 
1 Khuyết Nguyệt Đồ Phổ + Khuyết Nguyệt Thạch
Ấn vĩnh viễn
Trang sức Hồng Anh (7 Ngày)
Mật tích kỹ năng 150 - 21 cấp
Bạn cần hỗ trợ